Condicions de venda i ús

Aquest escrit reglarà les condicions generals de venda dels productes de PRINT PALLARS per mitjà del seu web http://www.printpallars.com

L'accés als continguts d'aquesta web és de forma lliure i gratuïta.

ACCEPTACIÓ DEL SERVEI

El fet d'emplenar telemàticament tots els passos necessaris a realitzar per al procés de compra pel CLIENT, implica l'acceptació de les presents condicions generals.

CONDICIONS GENERALS DE VENDA

La realització de transaccions a través de la present plataforma de venda online implica necessàriament l'acceptació de les condicions generals de venda i normes Print Pallars.

Quan es navega per la web es realitza aquesta acció com USUARI, i en realitzar i confirmar el procés de compra s'adquireixen els drets i obligacions CLIENT.

Tots els continguts del web www.printpallars.com pertanyen a PRINT PALLARS., I / o als seus proveïdors, amb la qual cosa es prohibeix la seva reproducció total o parcial sense autorització expressa.

PRINT PALLARS. es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració o contingut d'aquesta website.

Aquest document de CONDICIONS GENERALS DE VENDA accessible en tot moment pel CLIENT.

IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS

D'una banda PRINT PALLARS, comercial de BRU-GOR SL, amb domicili social a Segre núm 53, 08030 de Barcelona, amb CIF B-08878738

I, d'una altra, el CLIENT, les dades seran els indicats mitjançant el formulari establert a aquest efecte i seran introduïdes per ell mateix per completar la seva compra, pel que li correspondrà la responsabilitat sobre l'autenticitat dels mateixos.

RESPONSABILITATS

PRINT PALLARS. no es responsabilitza de possibles retards o fallades que es produeixin en l'accés, funcionament i operativitat del web, així com tampoc de les interrupcions, suspensions o el mal funcionament de la mateixa, quan tinguin el seu origen en avaries produïdes per catàstrofes naturals o situacions de força major, atacs o intrusions informàtiques o davant causes fortuïtes, així com per errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades.

El CLIENT es compromet a fer un ús adequat i lícit, a complir amb el que estableix l'AVÍS LEGAL i CONDICIONS d'ÚS de PRINT PALLARS. i reconeix l'ús, de forma lliure i conscient, d'aquest servei sota la seva exclusiva responsabilitat.

PROTECCIÓ DE DADES

PRINT PALLARS., I d'acord amb la seva política de protecció de dades, s'acull a les mesures de seguretat de protecció de les dades personals exigits per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i seus reglaments de desenvolupament.

Les dades personals facilitades pel CLIENT quedaran registrades en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal titularitat de PRINT PALLARS.

Per tant, el CLIENT accepta aquestes condicions i normes i queda informat dels seus drets gratuïts d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició recollits en l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal , podent exercitar aquests drets mitjançant correu electrònic a l'adreça info@printpallars.com.

Terminis de Producció i Lliurament:

El lliurament del material dependrà del timing d'impressió que tingui el producte. Un cop finalitzada la impressió el producte trigarà de 24 a 48 hores per a ser lliurat a Pensínsula.

Forma de Pagament

PRINT PALLARS. posa a la seva disposició el pagament per transferència bancària i PayPal. És imprescindible que quan es faci la transferència o ingrés s'indiqui el nombre de comanda en el concepte de la mateixa. Si no és així, el tràmit es pot demorar diversos dies.